Kom in beweging en Stop pesten!


Omgaan met elkaar

Het leerlingprogramma 'Omgaan met Elkaar' is een programma voor een gehele klas, verdeeld in twee of drie subgroepen. Op basis van een vragenlijst, die wordt afgenomen in de groep, worden in samenspraak met de leerkracht de leerlingen geplaatst in de subgroepen. Er wordt gewerkt in subgroepen om een veilig leerklimaat te creëren waarin alle leerlingen zich vrij voelen om zich uit te spreken en om te oefenen.

Inhoud training
'Omgaan met Elkaar' is ontwikkeld vanuit het besef dat ieder kind dat vaak een negatieve rol aanneemt een stukje kan opschuiven naar een positievere rol en dat daarmee al een hoop in de groepsdynamiek kan veranderen. 'Omgaan met elkaar' heeft als doel de competenties van leerlingen op het gebied van respectvolle omgang te vergroten. Zij houden daardoor meer rekening met eigen en andermans grenzen. Zij helpen elkaar daarbij vaker. Hierdoor neemt het pesten in de klas af.

In de training staan zes aandachtsgebieden centraal:
1. Lichaamstaal: Leerlingen ontwikkelen weerbare lichaamstaal, zodat zij die gebruiken bij het opkomen voor zichzelf en een ander
2. Pest-attitude: Hoe je over een onderwerp denkt, heeft te maken met waarden en normen (van jezelf, je omgeving, de groep).) Leerlingen krijgen informatie en gaan met elkaar in discussie om een positieve attitude voor een respectvolle omgang met elkaar te bereiken.
3. Assertiviteit: Leerlingen leren de vaardigheid om assertief in plaats van agressief of subassertief met anderen om te gaan.
4. Coping: Leerlingen krijgen handvatten om beter om te gaan met gevoelens van boosheid, verdriet en angst. Hierdoor zijn zij vaker in staat om zichzelf en anderen te helpen.
5. Sociale vaardigheid: Meedoen en omgaan met buitensluiten, en feedback geven en ontvangen, zijn twee belangrijke sociale vaardigheden die aan bod komen.
6. Groepcohesie: Door verschillende spelvormen, het oefenen in rollenspellen en het voeren van gesprekken met elkaar wordt er gewerkt aan versterking van de groepscohesie.

De deelnemers werken onder andere aan uitstraling en lichaamshouding, stemgebruik en woordgebruik, ademhaling, nee zeggen en eigen wil/mening uiten, zeggen waar je last van hebt, positief denken, meedoen en buitensluiten oplossen, omgaan met elkaar en samenwerken, hulp vragen en bieden.

Opzet
De groepstraining Omgaan met Elkaar omvat 8 lessen van 50 á 60 minuten in twee of drie subgroepen. Voor een doorgaande leerlijn is het belangrijk dat de leerkracht of mentor bij minstens één van de subgroepen aanwezig is. De leerkracht/mentor ontvangt lessuggesties en –materiaal om tijdens of na de looptijd van de training te gebruiken in de groep. Leerlingen ontvangen een map met opdrachten om op school of thuis aan te werken.

Het is mogelijk om voor deze groep , een ouderavond te organiseren. Dit om de ouders te informeren over de training, de werkwijze en de materialen die worden ingezet, zodat zij hun kind kunnen ondersteunen in het leerproces.


Folder van Omgaan met Elkaar, voor meer informatie: Omgaan met Elkaar folder.pdf